معنى أم ر

ةرّبعم ةحيحص ةءارق صوصنلا ةءارق -. به خودت نگیر رفیق !!!!! آتش می گیرم ! یعنی او نخواست که نشد ؟! دلم میخواهد ویرگول باشم تا وقتی به من میرسی ، مکث کنی ! چه

2022-12-08
    الفائز ف ذا شانبيون 2019
  1. معنى اسم مها وصفاتها
  2. 5 المائدة Al-Maaida
  3. أمّي
  4. ـنـ
  5. ـر لـ
  6. سورة Sura الرحمن Ar-Rahmaan